jos55 สำรวจข้อมูลครูภาษาไทย สพม.๓๕
เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สำรวจข้อมูลครูภาษาไทย สพม.๓๕

ขอความอนุเคราะห์ครูภาษาไทยโรงเรียนทุกโรง ตอบแบบสำรวจข้อมูลครูภาษาไทย โดยส่งเป็นไฟล์ word ไปที่ e-mail : srijantarat.kw@gmail.com ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.๓๕ ต่อไป http://thai.sesa35.info/datas/file/1480401164.do

Related

ความคิดเห็น
^